Bakgrund

Sammanfattande beskrivning av Lundgrens

Bakgrund

Gustafs är en ort med en lång tradition av företagande och hantverk. Tillverkning av ramlist, speglar och kornischer har en hundraårig tradition. Avvecklingen av den sista stora ramlisttillverkningen Guldlist AB satte igång ett antal projekt och aktiviteter i Gustafs. Idén att omvandla den historiska ramlistfabriken LUNDGRENS till mötesplats och industrimuseum aktualiserades.
För att ta vara på den skaparkraft och vilja som, tack vare en tidigare omfattande föreningsverksamhet, alltid funnits i bygden bildades år 2001 en ideell förening – Lundgrens Vänförening- . Föreningen äger fastigheten som har donerats av den tidigare ägaren och driver nu en omfattande verksamhet som här nedan beskrivs.
Hösten 2001 startades en varsam renovering och ombyggnad av den Lundgrenska fastigheten så att den ska behålla sin historiska och traditionella prägel.
På ett tidigt stadium har lokalerna, alltefter färdigställande, använts för kulturella aktiviteter som utställningar, föreläsningar, musikaftnar, studiecirklar, aktiviteter för barn, nätverks- och mötesträffar för företag.

Syfte

Projektets syfte är att skapa en levande mötesplats för det lokala näringslivet och befolkningen i Gustafs, med kulturmiljö som drivkraft i utvecklingsarbetet. Projektet skall vidare öka ortens attraktionskraft inom den småskaliga besöksnäringen och som etableringsort för företag och inte minst en mötesplats för gamla och unga.

Målgrupper

När renoveringen av fastigheten är färdig och lokalerna fullt utrustade kommer vi att kunna erbjuda företagen och människorna i bygden en verkligt vackert kulturhus att komma till. (Trots att lokalerna inte ärt helt färdiga ännu har ca 2.500 personer besökt huset hittills). Vid en träff med bygdens ungdomar kom 65 pers. mellan 15 och 25 år. Dessa presenterade en lång lista över vad de skulle vilja göra och många av deras förslag passar utomordentligt bra in i Lundgrens. Barnverksamhet i åldrarna 7 till 14 år har pågått sedan 2001.

Mål

Lundgrens är en opolitisk plats där ALLA kan mötas oavsett inriktning. Med referens av de som besökt Lundgrens, kan vi utläsa att de mål vi ställt kommer att uppfyllas.

Nyskapande

Genom en målmedveten planering har styrelsen och föreningsmedlemmarna lyckats skapa en ny plats för människor att mötas på. Genom att föreningsverksamheten i stort sett försvinner i vår ort, där nykterhets- och frikyrkorörelsen varit stark, har Lundgrens verksamhet blivit ett nytt sätt att mötas över alla gränser.
Sedan projektet startade och fram till 2002-12 har ca 10.000 frivilliga arbetstimmar lagts ned, dels i byggarbeten, men också i verksamheten, vilket lett till många nya kontakter människor emellan.

Den fortsatta verksamheten

• Som utställningsplats och nav för bygdens företagare
• Kulturell verksamhet, plats för utställningar och minimässor
• Föreläsningar, musikaftnar mm
• Kulturell verksamhet för barn och ungdomar
• Museum över ramlistindustrins drygt 100-åriga historia i Gustafs
• Bidraga till bevarande av kulturarvet
• Plattform för utveckling och samverkan mellan olika grupper av lokala organisation
• Stärka lokala organisationer så att de kan åta sig vidgade uppgifter inom sysselsättning

Stadgar för LUNDGRENS

Vänförening för Industrimuseum & Kulturhus i Gustafs

§ 1 Namn
Föreningens namn är LUNDGRENS- Vänförening för Industrimuseum & Kulturhus i Gustafs

§ 2 Ändamål
Föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning med uppgift att
arbeta för ett museum, som samtidigt skall vara ett kreativt centrum för kultur och företagande i Gustafs. Centret skall ge en historiskt och representativ bild över de industrier som verkat under 1900-talet, och även vara en mötesplats och en resurs för dem som bor ock verkar i Gustafsbygden.

§ 3 Medlemskap
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som delar föreningens mål och förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut, och som medlem, bidraga till förverkligandet av förenings mål. Varje medlem äger en röst.

§ 4 Medlemsavgift
Årlig medlemsavgift fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen Medlem som inte erlagt medlemsavgift kan anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Föreningen leds av en styrelse, på minst 5 och högst 9 ledamöter, som väljs av årsmötet.
Årsmötet utser ordförande och ledamöter, varefter styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen kan besluta om bildandet av arbetsgrupper.
Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer som väljs av årsmötet.
Förslag till val av styrelsens ledamöter utarbetas av valberedning som väljs av årsmötet.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 Styrelsen
Föreningen styrelse ska ha sitt säte i Säters Kommun.
Styrelsen utses av årsmötet och består av ordförande samt 4 till 8 ledamöter .
Ordförande väljs på ett år.
Övriga ledamöter väljs med hälften varje år och med två års mandattid.
Avgående ledamot kan återväljas.
Till styrelseledamot får endast den väljas som är medlem i föreningen.
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och övriga funktionärer som kan erfordras.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två av styrelsens ledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsmässig då ledamöterna blivit kallade till sammanträde och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslut.

§ 7 Styrelsens åliggande
På styrelsen åligger:
• Att verka för föreningens ändamål enligt § 2
• Att förvalta och redovisa föreningens medel
• Att till föreningens årsmöte utarbeta förslag till verksamhetsplan för nästkommande år
• Att inom sig utse två ledamöter, som gemensamt äger rätt att teckna föreningens firma.
• Styrelsen ska sammankalla föreningsmöten så ofta som det anses påkallat, dock minst två gånger årligen. Rådgivande föreningsmöte har till uppgift att vara ett rådgivande diskussionsforum.

§ 8 Årsmötet
Årsmötet hålles på plats som styrelsen bestämmer, en gång om året, dock senast under april månad. Kallelse skall delges medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse till årsmöte skall ske via brev, eller genom annonsering.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän.
5. Styrelsens berättelse över verksamhet och räkenskaper.
6. Anmälan av eventuella arbetsgruppers berättelser.
7. Revisorernas berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för en tid av ett år.
10. Val av styrelseledamöter och ersättare. Ledamöterna väljs med hälften varje år och med två års mandattid
11. Val av revisorer för en tid av ett år.
12. Val av ledamöter i valberedning
13. Behandling av styrelsens förslag.
14. Behandling av motioner
15. Behandling av förslag till verksamhetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
16. Övriga frågor.

§ 9 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 10 Revisor
I föreningen ska finnas två av årsmötet valda revisorer.
Revisorer väljs med ett års mandattid.
Revisorer ska granska föreningens räkenskaper och förvaltning och senast en månad före årsmötet upprätta berättelse över föregående års förvaltning.

§ 11 Valberedning
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och har till uppgift att föreslå namn till föreningens styrelse, revisorer samt ev. arbetsgrupper.

§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar görs vid årsmöte och kräver minst två tredjedels majoritet av dem som röstar för förslag om ändring.

§ 13 Extra årsmöte
Föreningen kallar till extra årsmöte om minst hälften av styrelsen, eller 10% av föreningens medlemmar så kräver.

§ 14 Föreningens upplösning
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas till andra ändamål för
utvecklingen inom Säters Kommun. Beslut om fördelningen fattas av årsmöte.

 


 

Ansvarig för Webb
Mats Bergqvist